โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2565

14-15 มีนาคม 2565 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงคราม รองฯผู้อำนวยการ  กลุ่มงานแผนงานฯประกันคุณภาพ  กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์  ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด