Back to School…เปิดเทอมวันแรก 16 พ.ค.2566

เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อคิด กับนักเรียนทุกคน ในวันเปิดภาคเรียน และนางสาวสุรางค์ อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ได้ชี้แจงระเบียบการจัดการเรียนการสอน การประพฤติปฏิบัติตน ตลอดจนการแจ้งรายฃื่อนักเรียนที่ต้องดำเนินการแก้ไข 0,ร,มส ในปีการศึกษา 2566 นีิ้

(ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 พฤษภาคม 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา