Back to School…เปิดเทอมวันแรก 16 พ.ค.2566

เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อคิด กับนักเรียนทุกคน ในวันเปิดภาคเรียน และนางสาวสุรางค์ อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ได้ชี้แจงระเบียบการจัดการเรียนการสอน การประพฤติปฏิบัติตน ตลอดจนการแจ้งรายฃื่อนักเรียนที่ต้องดำเนินการแก้ไข 0,ร,มส ในปีการศึกษา 2566 นีิ้

(ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 พฤษภาคม 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท