Back to School…เปิดเทอมวันแรก 16 พ.ค.2566

เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อคิด กับนักเรียนทุกคน ในวันเปิดภาคเรียน และนางสาวสุรางค์ อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ได้ชี้แจงระเบียบการจัดการเรียนการสอน การประพฤติปฏิบัติตน ตลอดจนการแจ้งรายฃื่อนักเรียนที่ต้องดำเนินการแก้ไข 0,ร,มส ในปีการศึกษา 2566 นีิ้

(ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 พฤษภาคม 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด