Goodbye Mr.Simon

Mr.Humble Simon คุณครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พูดแสดงความรู้สึกต่อคุณครูและนักเรียน ในโอกาสที่จะได้เดินทางกลับประเทศแคเมอรูนเพื่อไปประกอบธุรกิจ และดูแลครอบครัว…และในโอากสเดียวกันนี้ คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ได้มอบของทีระลึกให้กับคุณครูไซม่อน … Goodbye Mr.Simon

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา