Goodbye Mr.Simon

Mr.Humble Simon คุณครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พูดแสดงความรู้สึกต่อคุณครูและนักเรียน ในโอกาสที่จะได้เดินทางกลับประเทศแคเมอรูนเพื่อไปประกอบธุรกิจ และดูแลครอบครัว…และในโอากสเดียวกันนี้ คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ได้มอบของทีระลึกให้กับคุณครูไซม่อน … Goodbye Mr.Simon

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย