Goodbye Mr.Simon

Mr.Humble Simon คุณครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พูดแสดงความรู้สึกต่อคุณครูและนักเรียน ในโอกาสที่จะได้เดินทางกลับประเทศแคเมอรูนเพื่อไปประกอบธุรกิจ และดูแลครอบครัว…และในโอากสเดียวกันนี้ คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ได้มอบของทีระลึกให้กับคุณครูไซม่อน … Goodbye Mr.Simon

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)