“Welcome back to school” ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอม 2/2566

“Welcome back to school” ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอม 2/2566

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวพบปะ พูดคุย กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท ข้อคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ในโอกาสเปิิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรมหน้าเสาธง โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา