“Welcome back to school” ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอม 2/2566

“Welcome back to school” ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอม 2/2566

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวพบปะ พูดคุย กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท ข้อคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ในโอกาสเปิิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรมหน้าเสาธง โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย