ข่าวสารงานประกัน ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวสารงานประกัน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา,  ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตางลิงค์ที่แนบ > https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CJESkM2ZNNCkzd7TERChrUXy6rfbQ-n3

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย