ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่อง การประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่อง การประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด