ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุกท่าน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากการเปิดภาคเรียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNT5eIvs9qr5Z_86rg27haFdMfyvtKrpDsWIWd_4fsPFE9kg/viewform

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย