ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุกท่าน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากการเปิดภาคเรียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNT5eIvs9qr5Z_86rg27haFdMfyvtKrpDsWIWd_4fsPFE9kg/viewform

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)