ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุกท่าน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากการเปิดภาคเรียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNT5eIvs9qr5Z_86rg27haFdMfyvtKrpDsWIWd_4fsPFE9kg/viewform

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา