ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 19 พฤษภาคม 2565)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
52
50
102
ม.2
46
54
100
ม.3
45
55
100
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
143
159
302
ม.4
28
43
71
ม.5
29
40
69
ม.6
37
42
79
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
94
125
219
รวม
237
248
521

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 (ย้อนหลัง ๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
ชั้น/ ปีการศึกษา
2562
2563
2564
ม.1
95
105
100
ม.2
98
93
117
ม.3
116
95
84
ม.4
65
79
69
ม.5
57
60
81
ม.6
62
54
58
รวม
493
486
509