ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
50
49
99
ม.2
46
54
100
ม.3
44
53
97
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
140
156
296
ม.4
28
43
71
ม.5
26
41
67
ม.6
36
42
78
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
90
126
216
รวม
230
282
512

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 (ย้อนหลัง ๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
ชั้น/ ปีการศึกษา
2562
2563
2564
ม.1
95
105
100
ม.2
98
93
117
ม.3
116
95
84
ม.4
65
79
69
ม.5
57
60
81
ม.6
62
54
58
รวม
493
486
509