ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
61
60
121
ม.2
49
48
97
ม.3
43
47
90
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
153
155
308
ม.4
33
31
64
ม.5
26
39
65
ม.6
25
41
66
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
84
111
195
รวม
237
266
503

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 – 2565 (ย้อนหลัง ๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 – 2565
ชั้น/ ปีการศึกษา
2563
2564
2565
ม.1
105
100
99
ม.2
93
117
100
ม.3
95
84
97
ม.4
79
69
71
ม.5
60
81
67
ม.6
54
58
78
รวม
486
509
512