ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 486 คน (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563)

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 (ย้อนหลัง ๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2561 – 2563
ชั้น/ ปีการศึกษา
2561
2562
2563
ม.1
101
95
105
ม.2
121
98
93
ม.3
112
116
95
ม.4
63
65
79
ม.5
63
57
60
ม.6
62
62
54
รวม
522
493
486