ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2566)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
59
52
117
ม.2
49
51
100
ม.3
41
48
89
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
149
157
306
ม.4
33
33
66
ม.5
27
37
64
ม.6
24
42
66
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
84
112
196
รวม
233
269
502

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 – 2565 (ย้อนหลัง ๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 – 2565
ชั้น/ ปีการศึกษา
2563
2564
2565
ม.1
105
100
99
ม.2
93
117
100
ม.3
95
84
97
ม.4
79
69
71
ม.5
60
81
67
ม.6
54
58
78
รวม
486
509
512