ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)

ข้อมูลบุคลากร

1. จำนวนบุคลากร

บุคลากร
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวม
ปี 2565
1
1
29
2
1
2
8
44

2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

วุฒิการศึกษา
ป.6
ม.3
ม.6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ปีการศึกษา 2565
1
2
2
20
19
44

3. วิทยฐานะ

วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
รวม
ปีการศึกษา 2565
1
9
11
10
31

3. สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาชาวิชา
จำนวนคน
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์)
บริหารการศึกษา
13
19
ภาษาไทย
4
21
คณิตศาสตร์
3
21
เคมี
2
20
ชีววิทยา
1
22
ฟิสิกส์
1
19
วิทยาศาสตร์
1
18
ประวัติศาสตร์
1
22
หลักสูตรและการสอน
3
24
การสอนสังคมศึกษา
3
22
สังคมศึกษา
1
22
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2
20
พลศึกษา
3
20
อุตสาหกรรมศิลป์
2
20
ดนตรีศึกษา
1
16
ศิลปศึกษา
1
18
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
22
ธุรกิจศึกษา
1
24
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
22
ภาษาอังกฤษ
4
24
วิทยาศาสตร์การกีฬา
1
20
ภาษาจีน
1
27
แนะแนว
1
18
เศรษฐศาสตร์
1
23

หมายเหตุ  บุคลากรบางคนจบการศึกษามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา

ที่มา : งานบุคลากร วันที่ 19 พฤษภาคม 2565