ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลอาคารสถานที่

สภาพทั่วไป ลักษณะ / สภาพชุมชน
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชาวบ้าน มีประชากรประมาณ ๒๗,๑๑๔ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ตลาด วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ โปงลาง
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๗,๒๖๓.๗๑ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
 3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน เนื่องจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีพื้นที่ป่าและภูเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ำกก มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน อาทิ อุทยานดอยพระบาท น้ำตกพัฒนา น้ำตก ตาดสายรุ้ง นอกจากทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว อำเภอเวียงเชียงรุ้งยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำหรับนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกมากมาย เช่น โบราณสถานเมืองเก่าเวียงเชียงรุ้ง แหล่งโบราณคดีไดโนเสาร์ยุคประวัติศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัดที่สำคัญ เช่น วัดป่าบ้านเหล่า วัดทุ่งก่อ วัดดงชัย ที่ทางโรงเรียนสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมบุคลากรทางด้านวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้อีกด้วย จึงถือได้ว่าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนได้

ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน เนื่องจากจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเขตติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวงและเชื่อมไปถึงอำเภอเชียงของ ทำให้เกิดปัญหาการทะลักของยาเสพติด เยาวชนบางส่วนมีความเสี่ยงถูกชักชวนให้มีการเสพยาเสพติดได้ง่าย ทำให้เกิดการค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ชุมชนไม่เป็นแบบอย่างด้านการงดใช้สุราในงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ของกลุ่มวัยรุ่นระหว่างหมู่บ้านได้ง่าย

แผนผังแสดงที่ตั้งและการเดินทาง

อาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารชั่วคราว

 1. อาคารเรียน 106 ต. จำนวน 1หลัง
 2. อาคาร 217 B (CS จำนวน 1 หลัง
 3. โรงฝึกงาน เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, คหกรรม จำนวน 3 หน่วย
 4. อาคารเรียน 216 จำนวน 1 หลัง
 5. บ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง
 6. บ้านพักครู จำนวน 7 หลัง
 7. บ้านพักลูกจ้างประจำ จำนวน 1 หลัง
 8. ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน จำนวน 6 หลัง
 9. โรงอาหาร (กึ่งถาวร) จำนวน 1 หลัง
 10. อาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
 11. อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง