ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
สัดส่วนคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
1
นายทองคำ ยาปะโลหิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายวิชัย คำแดงใส
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
ผู้แทนครู
กรรมการ
4
นางศรีวรรณ นุกาศ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5
นายปภาน นัยติ๊บ
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนศิษย์เก่า
6
พระครูวิสิฐวรนารถ
ผู้แทนศาสนาพุทธ
กรรมการ
7
ศาสนาจารย์พนาศักดิ์ จินดาศิริพงษ์
ผู้แทนศาสนาคริสต์
กรรมการ
8
นายสมาน มาชม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9
ว่าที่ ร.ต.ทศพล ลำดวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10
นาวาตรีชนะยุทธ มาถา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11
นางสาวรัชนี ศรีนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12
ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13
นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14
นายธนโชติ ธรรมจักร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการ ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ