ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ประธานกรรมการ
2 นายบุญชัย ใจยะติ๊บ กรรมการ
3 นายสมรตน วิริจินดา กรรมการ
4 นางจรัสศรี มณีจันสุข กรรมการ
5 นายบุญส่ง ต๊ะวิโล กรรมการ
6 นายมานัส มณีวรรณ กรรมการ
7 พระครูวินัยธรอดิศร สุวณฺโณ(ขุนทอง) กรรมการ
8 พระครูวิสิฐวรนารถ กรรมการ
9 นายเชิดชัย แสงสุข กรรมการ
10 นายอนัณ ศรีพรม กรรมการ
11 นายสมควร อินไชย กรรมการ
12 นายสมควร นัยติ๊บ กรรมการ
13 นางพรรณชนก บุตรมา กรรมการ
14 นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ กรรมการ
15 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย กรรมการและเลขานุการ