ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ประธานกรรมการ
2 นายบุญชัย ใจยะติ๊บ กรรมการ
3 นายสมรตน วิริจินดา กรรมการ
4 นางจรัสศรี มณีจันสุข กรรมการ
5 นายบุญส่ง ต๊ะวิโล กรรมการ
6 นายมานัส มณีวรรณ กรรมการ
7 พระครูวินัยธรอดิศร สุวณฺโณ(ขุนทอง) กรรมการ
8 พระครูวิสิฐวรนารถ กรรมการ
9 นายเชิดชัย แสงสุข กรรมการ
10 นายอนัณ ศรีพรม กรรมการ
11 นายสมควร อินไชย กรรมการ
12 นายสมควร นัยติ๊บ กรรมการ
13 นางพรรณชนก บุตรมา กรรมการ
14 นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ กรรมการ
15 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย กรรมการและเลขานุการ