ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ประธานกรรมการ
2 นายบุญชัย ใจยะติ๊บ กรรมการ
3 นายสมรตน วิริจินดา กรรมการ
4 นางจรัสศรี มณีจันสุข กรรมการ
5 นายบุญส่ง ต๊ะวิโล กรรมการ
6 นายมานัส มณีวรรณ กรรมการ
7 พระครูวินัยธรอดิศร สุวณฺโณ(ขุนทอง) กรรมการ
8 พระครูวิสิฐวรนารถ กรรมการ
9 นายเชิดชัย แสงสุข กรรมการ
10 นายอนัณ ศรีพรม กรรมการ
11 นายสมควร อินไชย กรรมการ
12 นายสมควร นัยติ๊บ กรรมการ
13 นางพรรณชนก บุตรมา กรรมการ
14 นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ กรรมการ
15 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย กรรมการและเลขานุการ