ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดทำโดย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ซึ่งใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน จำนวน 38 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบที (One sample T-test)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด