เผยแพร่ VDO การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1

เผยแพร่ VDO การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1

VDO การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1 รหัสวิชา ส21101 ชั้น ม.1/1 ครูผู้สอน ครูสุรางค์ อุสาหะ ครูชำนาญการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เรื่อง อำนาจอธฺิปไตย เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน และประกอบการจัดการเรียนรู้ต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=Na2ujOuu49c&t=5s&ab_channel=JirapornBang-ngoen

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด