เผยแพร่ VDO การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1

เผยแพร่ VDO การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1

VDO การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1 รหัสวิชา ส21101 ชั้น ม.1/1 ครูผู้สอน ครูสุรางค์ อุสาหะ ครูชำนาญการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เรื่อง อำนาจอธฺิปไตย เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน และประกอบการจัดการเรียนรู้ต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=Na2ujOuu49c&t=5s&ab_channel=JirapornBang-ngoen

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)