ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

ผู้บริหาร

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
นางสาวสุจิตรา สงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม