ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

1 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 98 116 86 69 81 58
ศูนย์สืบค้น (ICT) 98 116 86 69 81 58
ลานออกกำลังกาย/ สนามกีฬา 98 116 86 69 81 58
ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง 98 116 86 0 0 58
หอประชุมหลังใหญ่/ หลังเล็ก 98 116 86 69 81 58
ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง ๑ 98 116 86 69 81 58
ลานโดม 98 116 86 69 81 58
ห้องเรียน Digital Learning Education 98 116 86 0 0 0

2 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัดป่าบ้านเหล่า (วัดหลวงปู่ขาน) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 98 116 86 69 81 58
วัดศรีดอยเรือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 98 116 86 69 81 58
วัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 98 116 86 69 81 58
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๓๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 98 116 86 69 81 58
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 98 116 86 69 81 58
วนอุทยานวัดเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 98 116 86 69 81 58
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 98 116 86 69 81 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 98 116 86 69 81 58