ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 493 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง
ม.1
3
50
45
95
31.67
ม.2
3
38
60
98
32.67
ม.3
3
62
94
116
38.67
รวม
9
150
159
309
34.33
ม.4
2
27
38
65
32.50
ม.5
2
22
35
57
28.50
ม.6
2
28
34
62
31.00
รวม
6
77
107
184
30.67
รวมทั้งหมด
15
227
266
493
32.87

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 (ย้อนหลัง๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2560 – 2562
ชั้น/ ปีการศึกษา
2560
2561
2562
ม.1
112
101
95
ม.2
106
121
98
ม.3
103
112
116
ม.4
67
63
65
ม.5
61
63
57
ม.6
37
62
62
รวม
486
522
493