การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำทีมโดย ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ, ศน.วารุจี วุฒินนท์ชัย, ศน.บาหยัน คงชู, ศน.ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว, ศน.กุหลาบ ฮ่องลึก, ศน.วรนุช ประมวลการ ในการเข้าติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรไปใช้, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ICT, การนำหลักสูตร “ทำความดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” มาใช้ในสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)