การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำทีมโดย ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ, ศน.วารุจี วุฒินนท์ชัย, ศน.บาหยัน คงชู, ศน.ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว, ศน.กุหลาบ ฮ่องลึก, ศน.วรนุช ประมวลการ ในการเข้าติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรไปใช้, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ICT, การนำหลักสูตร “ทำความดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” มาใช้ในสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา