การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำทีมโดย ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ, ศน.วารุจี วุฒินนท์ชัย, ศน.บาหยัน คงชู, ศน.ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว, ศน.กุหลาบ ฮ่องลึก, ศน.วรนุช ประมวลการ ในการเข้าติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรไปใช้, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ICT, การนำหลักสูตร “ทำความดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” มาใช้ในสถานศึกษา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย