วิจัยในชั้นเรียนครูจิราภรณ์ บั้งเงิน เรื่อง ผลการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิขาคอมพิวเตอร์

วิจัยในชั้นเรียนครูจิราภรณ์ บั้งเงิน เรื่อง ผลการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิขาคอมพิวเตอร์

งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิขาคอมพิวเตอร์ 2
ชื่อผู้วิจัย นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ปีการศึกษา 2563
*************************************

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ครูผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติงานและเกณฑ์การให้ คะแนน มีใบงานเพื่อการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ เหมาะสม กำหนดระยะเวลา ในการปฏิบัติตามใบงานให้นักเรียนแก้ไขผลงานจนเป็นที่พอใจของตนเอง นักเรียนจับคู่ตรวจสอบผลงานของ กันและกัน ส่งผลงานต่อครูผู้สอนภายในคาบเรียน มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนนด้านความตรงต่อเวลา และ ครูผู้สอนแจ้งคะแนนให้นักเรียนทุกครั้งที่มีการนัดหมายการส่งงาน
ผลการศึกษาพบว่า วินัยด้านการเรียนของนักเรียนหลังจากการปรับเปลี่ยนวิธีการส่งงานของนักเรียนโดยมีเวลาการทำงานและคะแนนเป็นตัวกำหนด สูงกว่าวินัยด้านการเรียนของนักเรียนก่อนกาปรับเปลี่ยนวิธีการส่งงานของนักเรียนโดยมีเวลาการทำงานและคะแนนเป็นตัวกำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถติที่ระดับ .05 (Z= -2.807, p= .005) สามารถสรุปได้ ว่า การกำหนดเนื้อหาที่ชัดเจนและเวลาการส่งงานที่แน่นอน และกำหนดคะแนนการตรงต่อเวลา เป็นแนวทาง หนึ่งในการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)