ผลงานวิจัยครูสุรางค์ อุสาหะ เรื่อง การสอนสังคมศึกษา เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ power point เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิจัยครูสุรางค์ อุสาหะ เรื่อง การสอนสังคมศึกษา เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ power point เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุรางค์ อุสาหะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ Power Point ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทําให้นักเรียนมีความสนใจการเรียน มีความรับผิดชอบ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน รู้สึกสนุกสนาน ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ เกิดความเข้าใจ บทเรียนรู้จักทํางานเป็นกลุ่ม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด