แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล